ಉದ್ದು ಮದ್ದನ್ನು ಕೆಡಿಸಿತು (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu
ಜಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu
ತಾನುಂಟು ಮೂರು ಲೋಕವುಂಟು (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu
ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವು (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu
ಹಳೆ ಗಂಡನ ಪಾದವೇ ಗತಿ (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu
ಕೊಡಲಿ ಕಾವು ಕುಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu
ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವ ಕೈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬಲ್ಲದು (Meaning /Explanation )in Kannada - Kannada gadegalu